Diagnosis of early gastric cancer using image enhanced endoscopy: a systematic approach

Masaki Miyaoka, Kenshi Yao, Hiroshi Tanabe, Takao Kanemitsu, Kensei Otsu, Kentaro Imamura, Yoichiro Ono, Satoshi Ishikawa, Tatsuhisa Yasaka, Toshiharu Ueki, Atsuko Ota, Seiji Haraoka, Akinori Iwashita

Article Options

Download Citation