Diagnosis of early gastric cancer using image enhanced endoscopy: a systematic approach

Masaki Miyaoka, Kenshi Yao, Hiroshi Tanabe, Takao Kanemitsu, Kensei Otsu, Kentaro Imamura, Yoichiro Ono, Satoshi Ishikawa, Tatsuhisa Yasaka, Toshiharu Ueki, Atsuko Ota, Seiji Haraoka, Akinori Iwashita