Case Report


Treatment of ileal Dieulafoy’s lesion by hemostatic clips under double-balloon enteroscopy: a case report

Cong Gao, Xiaozhong Guo, Hongyu Li, Hongxin Chen, Zhenjiao Gao, Fei Gao, Xingshun Qi

Download Citation